Salgsbetingelser

Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av Orset Sports billetter over internett. 

Innledning 

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av billetter over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 

1. Avtalen 

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av billetter mellom næringsdrivende og forbrukere. 

2. Partene 

Selger er ORSET SPORT, c/o Jonas Orset, Brostubben 5, 1410 Kolbotn, epost: coaching (at) jonasorset.com, Tlf: 416 33 886, org.nr. 919317140, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 

3. Pris 

Den oppgitte prisen for billetten og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. 

4. Avtaleinngåelse 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

5. Betalingen 

Selgeren kan kreve betaling for billetten fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som billetten sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av billetten. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. 

6. Levering 

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt billetten enten elektronisk eller fysisk. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere billetten til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Billetten skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 

7. Angrerett 

Det er ikke angrerett på kjøp av billetter til kultur- eller idrettsarrangement, selv om billettene er kjøpt på internett. Skulle kjøper ombestemme seg etter at kjøpet er gjennomført, kan kjøper altså ikke kreve pengene igjen. Har kjøper kjøpt billettene som en del av en pakkereise, for eksempel at kjøper kjøper reise og konsertbillett i samme pakke, gjelder avbestillingsreglene i pakkereiseloven. Det vil kunne gi mulighet for avbestilling og hel eller delvis refusjon, avhengig av hvor lenge det er til reisen starter. 

Refusjon 

Dersom arrangementet blir avlyst, vil kjøper i utgangspunktet ha krav på å få tilbake billettpengene. Selger forbeholder seg retten til å avlyse eller flytte arrangementer. Ved avlyst arrangement refunderes billetten, men ikke senere enn 2 måneder etter arrangementsdato. Blir arrangementet avbrutt etter at det har startet som følge av vær, sykdom eller andre forhold, vil det ikke være mulig å få refusjon eller prisavslag. Serviceavgifter, porto og fakturagebyr refunderes ikke. Ikke heller følgeskader. 

8. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav 

Dersom selgeren ikke leverer billetten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 

Oppfyllelse 

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

Heving 

Dersom selgeren ikke leverer billetten på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer billetten innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere billetten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. 

9. Mangel ved billetten – kjøperens rettigheter Retting eller omlevering 

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. 

Prisavslag 

Får kjøperen andre billetter enn de kjøperen har bestilt, kan kjøperen ha mulighet til å kreve prisavslag. Dette gjelder hvis billettene kjøperen har fått er dårligere enn de som er bestilt. 

Heving 

Dersom billettene ikke blir levert som avtalt, har kjøper krav på pengene igjen, så fremt det ikke er mulig å fremskaffe billetter. Har kjøper hatt utlegg til for eksempel til reise eller annet som kjøper ikke får benyttet, kan det være aktuelt å få erstattet disse av Selger. 

10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde billetten tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede billetter. 

Oppfyllelse 

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er billetten ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

Heving 

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet. 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr 

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte billetter 

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte billetter, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere billetten til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. 

11. Garanti 

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10. 

12. Personopplysninger 

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. 

Se mer: Orset Sports personvernerklæring 

13. Konfliktløsning 

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram